Biatlonový zväz reaguje na Paulínu Fialkovú. Vyjadril sa ku konkrétnym bodom

20.11.2018 17:50
Paulína Fialková
Paulína Fialková. Autor: ,

Slovenský biatlonový zväz (SZB) vydal v utorok oficiálne stanovisko ku pondelňajšiemu vyhláseniu reprezentantky Paulíny Fialkovej. Tá sa v ňom vyjadrila k sporným bodom zmluvy so Slovenským zväzom biatlonu (SZB), ktorú majú podpísať všetci reprezentanti.

P. Fialková má hlavné výhrady k požiadavke prevodu osobnostných práv športovca na zväz a taktiež vo svojom príspevku na svojej oficiálnej stránke pre fanúšikov na facebooku uviedla, že spor odštartovalo prepustenie hlavnej trénerky žien Anny Murínovej a bežeckého trénera Martina Bajčičáka z reprezentačného družstva.

Sestry Paulína a Ivona Fialková doteraz nepodpísali zmluvu zo zväzom. Disciplinárna komisia (DK SZB) následne na svojom piatkovom zasadnutí zakázala obom štart na súťažiach spojených s reprezentáciou Slovenskej republiky.

Podľa člena disciplinárnej komisie Ľubomíra Lepeňa Fialkové nerešpektovali rozhodnutie prezídia tým, že nepodpísali zmluvu, ktorú majú podpísať všetci reprezentanti.

Fialkové si na pomoc prizvali Advokátsku kanceláriu GARANT PARTNER legal s.r.o., ktorá tvrdí, že SZB svojím konaním voči sestrám Paulíne a Ivone Fialkovým porušil zákon o športe, ako aj ich právo na reprezentáciu Slovenska na významných medzinárodných podujatiach.

V utorok vydal k novým skutočnostiam vyjadrenie aj zväz, zverejňujeme ho v plnom znení bez obsahových úprav:

"Na základe zverejnených článkov, v ktorých sa biatlonistka Paulína Fialková vyjadruje k problému pozastavenia jej reprezentačnej činnosti a k postojom SZB, ako aj k samotnej reprezentačnej zmluve, ktorú odmietla podpísať, sme nútení na tieto vyjadrenia reagovať, nakoľko sa nezakladajú na pravde a sama autorka vyjadrení si vo svojich vyjadreniach opakovane odporuje.

Paulína Fialková uvádza, že základom všetkých problémov je, že nové vedenie reprezentácie vyhodilo z reprezentačného družstva hlavnú trénerku žien p. Annu Murínovú a s ňou aj bežeckého trénera p. Martina Bajčičáka. Toto tvrdenie, ktoré uvádza, sa absolútne nezakladá na pravde, dôvodom ukončenia funkcie hlavnej trénerky reprezentačného družstva, ako aj bežeckého trénera Martina Bajčičáka, bola skutočnosť, že im skončili zmluvy, ktoré mali uzavreté so SZB na dobu určitú. Následne boli ale hneď opätovne schválení do funkcie trénerov.

Vedenie SZB sa rozhodlo obsadiť trénerov do pozície tzv. osobných trénerov, nakoľko osobný tréner je súčasťou TOP tímu, čo v praxi znamená, že sú vyčleňované osobitné finančné prostriedky na reprezentantov TOP tímu a ich realizačný tím. Súčasťou tohto TOP tímu sú aj sestry Fialkové. Už tu treba pripomenúť, že na reprezentantov zaradených do TOP tímu sú vynakladané vyššie finančné výdavky ako na ostatných reprezentantov.

Vľavo Paulína Fialková po druhom mieste v...
Vľavo Paulína Fialková po druhom mieste v pretekoch s hromadným štartom v Ťumeni v minulej sezóne. Autor: SITA/AP, Sergei Grits

Na zasadnutí prezídia SZB dňa 02.06.2018 došlo k prijatiu uznesenia č. 2–18/4, na základe ktorého boli športovkyne Paulína Fialková a Ivona Fialková zaradené pod vedenie osobného trénera Annu Murínovú. Tento zápis zo zasadnutia Prezídia SZB je zverejnený aj na webovej stránke SZB tak, ako aj všetky ostatné zápisy zo zasadnutí Prezídia SZB a odborných komisií.

Čo sa týka osobného trénera p. Martina Bajčičáka bol schválený za osobného kondičného trénera sestier Fialkových schválením dokumentu – Plán prípravy ženy A SZB. Z uvedeného vyplýva, že nič z toho čo uvádza Paulína Fialková vo svojich vyjadreniach nie je pravda. Faktom je, že obe sestry trénujú a pripravujú sa pod vedením trénerov, o ktorých samé tvrdia, že ich trénermi nie sú.

Paulína Fialková ďalej v článku uvádza, že v zmluve nevideli žiadnu garanciu toho, že ich dlhodobí tréneri, ktorí výraznou mierou dopomohli k rastu ich výkonnosti, budú s nimi na všetkých reprezentačných súťažiach. Ďalej sestry uvádzajú, že si chceli hradiť náklady na trénerov z vlastných zdrojov a že zväz pre nich nemá akreditácie. Systém akreditácií, ktorý zabezpečuje účasť na pretekoch neurčuje SZB, ale IBU (International Biathlon Union), čiže medzinárodná biatlonová únia, ktorá tieto akreditácie udeľuje a stanovuje počet akreditácii.

Za doterajšiu históriu sa ešte nikdy nestalo, že by nebol dostatočný počet akreditácii pre členov realizačného tímu alebo pretekárov, ktorí sa nominovali. Ako uvádzajú sestry Fialkové, že nevidia v zmluve garanciu zabezpečenia realizačného tímu, táto v zmluve nie je a ani žiadny iný reprezentant ju v zmluve nemá, nakoľko je predmetom interných smerníc a interných rozhodnutí SZB. Iba podotýkame, že Prezídium SZB realizačné tímy nevytvára, tieto vytvárajú hlavní tréneri a ich zloženie prezídium schvaľuje iba formálne.

Rovnako Prezídium nevstupuje do kompetencie hlavných trénerov a rovnako nezasahuje do ich činnosti. Je na mieste otázka, prečo nie je žiadny problém v druhom realizačnom tíme, kde sú zaradené napr. aj reprezentantky Anastasia Kuzminová a Terézia Poliaková?

Po vysvetlení a zodpovedaní otázok sestrám Fialkových takto prostredníctvom médií k technickým záležitostiam chodu SZB, o ktorých už mali vedieť, by sme sa radi vyjadrili aj k zmluve. Úvodom treba uviesť, že reprezentačnú zmluvu bez výhrad podpísalo 27 reprezentantov vrátane olympijskej víťazky Anastasie Kuzminovej, Terézie Poliakovej, či Mateja Kazára.

SZB do dnešného dňa nepochopilo postoj sestier Fialkových ako ani dôvody, pre ktoré nechcú uzavrieť zmluvu o reprezentácii. SZB zároveň vyjadruje veľké poľutovanie nad konaním oboch reprezentantiek, pretože to nie je konanie, ktoré je namierené voči SZB, ale je to konanie, ktoré samo smeruje voči všetkým fanúšikom tohto športu.

S poľutovaním musíme odsúdiť aj formu komunikácie, akú zvolili športovkyne pre komunikáciu so zväzom, keď z ničoho nič oznámili, že odmietajú komunikovať so zväzom a odkázali zväzu, že s ním bude komunikovať len ich právny zástupca a neskôr právneho zástupcu vystriedali médiá.

Rovnako nerozumieme tomu, že na jednej strane sestry Fialkové uvádzajú, že zmluva je protizákonná, že poskytujú osobnostné práva bez protihodnoty, na strane druhej sama Paulína Fialková uvádza: rovnako sme už niekoľko krát zdôraznili, že akceptujeme všetkých reklamných partnerov zväzu, ktorých budeme s hrdosťou a s vďakou reprezentovať na všetkých reprezentačných akciách a ktorým poskytneme svoje osobnostné práva pre ich reklamné účely napriek tomu, že nám za to podľa zväzového postoja neprináleží žiadna odmena..

Ivona Fialková na archívnej snímke.
Ivona Fialková na archívnej snímke. Autor: SITA/AP, Kerstin Joensson

Ďalej sama uvádza: samozrejme bez výhrad súhlasíme so všetkými bodmi dohody, ktorá definuje naše povinnosti a práva pri reprezentácii našej krajiny. Čo máme ešte urobiť, aby sme mohli reprezentovať našu domovinu? A hlavne kedy sa už prestaneme so športovým zväzom dohadovať iba o obchode a začneme hovoriť o tom najpodstatnejšom, o športe, zlepšení športovej výkonnosti, či lepšej reprezentácii Slovenska?.

Máme jednoduchú odpoveď na Vašu otázku, čo ešte urobiť? Jednoducho prísť a podpísať zmluvu o reprezentácii. Zmluva o reprezentácii nie je ničím neobvyklým, určite nie je protizákonná, treba konštatovať, že je veľmi podobná reprezentačným zmluvám, ktoré používa napr. Český biatlonový zväz, nosná časť tejto zmluvy je postavená na princípoch deklarovaných IBU, ku ktorým sa všetci športovci, ktorí vykonávajú tento šport, musia hlásiť. V zmluve nie je nič neobvyklé, ani šikanózne prečo by športovkyne zmluvu podpísať nemali. Jasným dôkazom toho je fakt, že 27 športovcov túto zmluvu bez výhrad podpísalo.

V uverejnenom článku sa Paulína Fialková vyjadruje s čím v zmluve súhlasí a čo žiada upraviť. Súhlasí bez výhrad so všetkými zmluvnými bodmi, ktoré definujú pravidlá zväzu o vzájomnej spolupráci so športovcom, súhlasí s tým, že bude reprezentovať hlavného partnera zväzu a marketingových partnerov zväzu a všetci marketingoví partneri zväzu majú právo využívať podobizeň športovca vo svojej marketingovej kampani bez nároku na odmenu. Pýtame sa ako sa dá naraz súhlasiť a zároveň tvrdiť, že neposkytne svoje osobnostné práva zväzu? O tom nech si urobí každý čitateľ vlastný názor. Ako zástupcovia všetkých biatlonistov musíme konštatovať, že bez nároku na odmenu, neznamená úplne bez nároku na odmenu.

Štátny reprezentant poberá pravidelný mesačný plat a má zabezpečenú kompletnú prípravu a kompletné materiálne zabezpečenie a výstroj, plne hradenú účasť na všetkých podujatiach, do toho spadajú aj všetky výdavky na realizačný tím vrátane ich odmien a každý reprezentant má nárok na odmeny v rámci rôznych odmeňovacích systémov (Price money IBU, smernica o odmeňovaní SZB, odmeny udeľované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva SR a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom VŠC Dukla) na základe dosiahnutých výsledkov.

Paulína Fialková.
Paulína Fialková. Autor: SITA/AP, Kerstin Joensson

Sestry Fialkové prostredníctvom vyjadrení v tlači žiadajú v zmluve upraviť nasledovné ustanovenia:

1. športovec bude aktívne propagovať generálneho partnera zväzu a marketingových partnerov zväzu na svojej súkromnej webstránke a vlastných kontách sociálnych sieti Facebook a Instagram a to bez nároku na odmenu.

Takéto ustanovenie sa v zmluve nenachádza.

2. marketingoví partneri zväzu majú oprávnenie požadovať od športovca účasť na vlastných propagačných akciách (celkom 10 akcii) organizovaných vo voľnom čase športovca a to bez nároku na odmenu.

Takéto ustanovenie sa v zmluve nenachádza. Nakoľko zmluvný vzťah je medzi športovcom a zväzom.

3. športovec sa zaväzuje, že ani mimo reprezentačných akcii nebude žiadnym spôsobom propagovať iné subjekty ako partnerov zväzu bez vopred udeleného písomného súhlasu zväzu.

Takéto ustanovenie sa v zmluve nachádza a je nevyhnutnou súčasťou ochrany funkčných a finančných záležitostí zväzu. Zväz ako aj IBU musia vedieť o tom koho propaguje športovec, nakoľko samotné pravidlá IBU, ktorým je SZB a športovec viazaný hovoria o tom aké subjekty môže športovec propagovať a aké nie.

Preto je nevyhnuté, aby tu bolo vždy právo SZB schvaľovať takýchto partnerov v záujme predchádzať tomu, aby bol v očiach medzinárodného športu alebo IBU SZB znevážený (ako príklad môžeme uviesť zákaz propagácie tabakových, alkoholických výrobkov). Zároveň treba uviesť, že takéto ustanovenie bolo súčasťou zmluvy o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie aj v minulosti a zaujímavé je, že nikdy v minulosti sestry Fialkové s týmto ustanovením problém nemali.

4. športovec udeľuje zväzu súhlas na zhodnocovanie svojich osobnostných práv v rámci komerčných aktivít zväzu bez teritoriálneho obmedzenia, pričom zväz môže tento súhlas ďalej previesť na ďalšie subjekty a to všetko bez nároku na odmenu.

Takéto ustanovenie sa rovnako v zmluve nenachádza. Nachádza sa však obdobné ustanovenie, v ktorom športovec dáva súhlas v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka na vyhotovenie a použitie svojich osobnostných práv špecifikovaných v § 11 Občianskeho zákonníka. Toto ustanovenie sme zároveň komentovali vyššie v článku, kde sestry na jednej strane súhlasia s poskytovaním osobnostných práv a na druhej strane zasa uvádzajú, že s ich poskytovaním nesúhlasia.

Paulína Fialková.
Paulína Fialková. Autor: SITA/AP, Lee Jin-man

5. zväz nehradí úrazové poistenie športovca pri štátnej športovej reprezentácii.

Toto ustanovenie sa v zmluve nachádza. Treba konštatovať, že SZB nikdy nehradil úrazové poistenie žiadnemu športovcovi, čiže zavedenie takejto formy príspevku by bolo nad rámec štandardu, ktorý poskytuje SZB ostatným reprezentantom. Na druhej strane treba povedať, že SZB hradí cestovné poistenie a poistenie na liečebné náklady, a to aj pre prípad úrazu. To v praxi znamená, že športovec, ktorý sa zraní na pretekoch má plne hradené náklady spojené s jeho ošetrením, prevozom, prípadnou hospitalizáciou, na základe hradeného poistného však nemá nárok na odškodné. To býva predmetom osobitných poistných zmlúv, ktoré si uzatvárajú športovci s poisťovňami.

6. zmluvný vzťah na 4 roky.

SZB navrhuje, aby sa zmluva o štátnej športovej reprezentácii uzavrela na 4 roky čím sa snaží kopírovať tzv. olympijský cyklus preto, aby bola zabezpečená právna istota reprezentantov a nemuseli by byť každý rok v strese, či sa s nimi podpíše alebo nepodpíše zmluva. Všetci reprezentanti takýto návrh uvítali, nakoľko ich odbremeňuje a športovec sa tak môže venovať samotnému športu.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že nie je dôvod, pre ktorý by nebolo možné zmluvu o reprezentácii podpísať."

0 debata debata
Viac na túto tému: #biatlon #Ivona Fialková #Paulína Fialková #Slovenský zväz biatlonu